Ander 01
 
Terug
Verder
Hieronder staan o.a.:
 
01    Desiderata
02   Kinderen (uit De Profeet, van Kahlil Gibran)
 
 
 
DESIDERATA
Deze boodschap, in 1692 neergelegd in een oorkonde en gevonden in de
Old Saint Paul's Church te Baltimore, geldt ruim 300 jaren later nog in even grote mate.
 
Leef vreedzaam temidden van het gewoel van onze dagen en bedenk welke vrede er is in stilte.
 
 
 Wees minzaam voor de mensen.
 
 Toon beheerstheid in Uw spreken, maar verkondig de waarheid helder en rustig.
 
 Luister naar Uw medemens, ook naar de eenvoudigen van geest, want ook zij
  hebben hun verhaal.
 
 Mijd twistzieken, want zij zijn een kwelling voor de geest.
 
 IJdelheid en verbittering spruiten voort uit vergelijking met de medemens.
 
 Verheug u over hetgeen U hebt bereikt en heb vertrouwen in de toekomst.
 
 Wees behoedzaam bij de behartiging van Uw belangen, want bedrog en
  kuiperij zijn zaken van deze wereld.
 
 Velen streven hoge idealen na en overal ontmoet men heldhaftigheid.
 
 Wees eerlijk tegenover Uzelf. Veins geen genegenheid.
 
 Spot nooit met de liefde, want ondanks alle dorheid en ontgoocheling is de
  liefde overblijvend als het gras.
 
 Aanvaard de wijsheid der jaren. Doe blijmoedig afstand van de onbekommerdheid
  van de jeugd.
 
 Voed uw geest om bij onverwachte tegenspoed staande te blijven en bedenk
  dat veel vrees wordt geboren uit vermoeidheid en eenzaamheid.
 
 Onderschat uzelf niet. U bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen
  en de sterren. U hebt het recht hier te zijn.
 
 Leef in vrede met God, hoe U Hem ook voorstelt te zijn.
 
 Welke Uw moeilijkheden of verwachtingen ook mogen zijn, tracht in de rumoerige
  verwarring van het bestaan te leven in vrede met Uzelf.
 
 Met alle schijn, gezwoeg en verstoorde dromen is het toch een mooie wereld.
 
. Streef voortdurend naar het geluk.
_______________________________________________________________________
 
KINDEREN
(uit De Profeet van Kahlil Gibran)
 
En een vrouw, die een kind aan haar boezem drukte, zeide: "Spreekt tot ons over de kinderen."
 
En hij zeide:
 
 
 Uw kinderen zijn uw kinderen niet.
 
 Zij zijn de zonen en dochteren van 's levens hunkering naar zichzelf.
 
 Zij komen door u, maar zijn niet van u.
 
 En hoewel zij bij u zijn, behoren zij u niet toe.
 
 Gij moogt hen geven van uw liefde, maar niet van uw gedachten, want zij hebben hun
  eigen gedachten.
 
 Gij moogt hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen, want hun zielen toeven in het
  huis van morgen, dat gij niet kunt bezoeken, zelfs niet in uw dromen.
 
 Gij moogt proberen hen gelijk te worden, doch tracht hen niet gelijk te maken aan u.
 
 Want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren.
 
 Gij zijt de bogen waarmee uw kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.
 
 De Boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige. Hij buigt u met Zijn kracht,
  opdat Zijn pijlen ver en snel zullen vliegen.
 
 Laat het gebogen worden door de hand van de Boogschutter een vreugde voor u zijn.
 
 Want, zoals Hij de vliegende pijl liefheeft, zo mint Hij ook de boog die standvastig is.
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
 


Even geduld a.u.b........